Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Internetový výdaj zdravotníckych pomôcok v internetovej výdajni zdravotníckych pomôcok www.vasabarlicka.sk (Predávajúcim) je spoločnosť Zdravotnícke potreby BARLIČKA s.r.o., Dolná Lehota 76, 976 98 Dolná Lehota, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel  Sro, vložka číslo 45809/S/, IČO 55239455, IČ DPH SK 2121927588, konateľ: Mgr. Alexandra Čellárová, Tel. 0940 777 099, e-mail:
barlicka@vasabarlicka.sk, Bankové spojenie: číslo účtu: SK82 0900 0000 0052 0001 9147, Banka: Slovenská sporiteľňa.

1.1.a) LICENCIA A POVOLENIA

 • Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: PZS: P34320134301
 • Číslo povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok: BBSK 12. 5. 23: 09644/2023/ODDZ-5
 • Identifikátor zdravotníckeho zariadenia: IdZZ: 66-55239455-A0001
 • posudok pre zásielkový výdaj vydaný Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL)
 • Kvetná 11,825 08 Bratislava, KL Košice ,dňa 05.05.2023
 • Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
 • Odborný zástupca zodpovedný za vykonávanie odborných činností povolenébo druhu za rozsahu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 21 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov: Mgr. Alexandra Čellárová
 • Výdaj zdravotníckych pomôcok sa uskutočňuje v zmysle povinností vyplývajúcich z §22ods.8 zákona č.362/2011Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a Vyhlášky 21/2012 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. januára 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zasielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie  (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním webových stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Obchodné podmienky sú spracované podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o elektronickom obchode, Občianskeho a Obchodného zákonníka a sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE – uzatvorenie Kúpnej zmluvy

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať  prostredníctvom nákupného košíka na stránke internetového obchodu predávajúceho.
2.2 Tovar môže kupujúci objednať telefonicky prosteredníctvom telefónných číslel uvedených na stránke elektronického obchodu predávajúceho, v takom prípade kupujúci vyhlasuje, že sa predom oboznámil a vyjadruje súhlas s týmito Ochodnými podmienkami ako aj so všetkýcmi náležitosťami spojenými s Ochranou osobných údajov.
2.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.4 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.6 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci prevedie peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim, napr. nesprávne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje.
2.8 Predávajúci umožní Kupujúcemu (v zmysle právnická osoba, lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok s platnou licenciou poskytovateľa zdravotnej strarostlivosti) objednávať tovar za zvýhodnenú cenu za predom stanovených podmienok. Ku každej objednávke sa následne pristupuje individuálne, po dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim (lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok).

3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Cena je odvodená od celkovej hodnoty nakúpeného tovaru, aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke pri každom spôsobe dopravy. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
Ceny dopravy:

 • hodnota tovaru do 100 € s platbou vopred 4,00 € (DPD)
 • hodnota tovaru do 100 € s dobierkou 5,00 € (DPD)
 • hodnota tovaru nad 100 € s platbou vopred 0 € (DPD)
 • hodnota tovaru nad 100 € s dobierkou 0 € (DPD)
 • osobný odber vo výdajni Zdravotnícke potreby BARLIČKA s.r.o. v Banskej Bystrici 0 €
 • tovar zaslaný cez Zásielkovňu 3,70 €

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci hotovosťou – na dobierku, platbou kartou alebo prevodom na účet predávajúceho. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Platbu na účet predávajúceho môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

 1. prevodným príkazom z bankového účtu,
 2. priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho

4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
4.4 Centové zaokrúhlenie – výsledná suma faktúry za pomôcky zasielané na dobierku sa zaokrúhľuje podľa zákona č. 457/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

5. DODACIE PODMIENKY


5.1 Dodacia lehota tovaru, ktorý má predávajúci na sklade je 24 hodín od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 7 dní, predĺžiť sa môže len po dohode s kupujúcim.
5.2 Dodacia lehota tovaru označeného ako ,,externý sklad", ktorý je potrebné objednať u niektorého z dodávateľov, je individuálna, no zvyčajne je tovar na sklad predávajucého dodaný do 24-48 hodín.
5.3 Dodacia lehota tovaru označeného ako „NA OBJEDNÁVKU“ je individuálna, odvíja sa od dostupnosti tovaru.
5.4 O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.5 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. V ojedinelých prípadoch a po dohode s kupujúcim je predávajúci oprávnený zaslať objednaný tovar aj prostredníctvom Slovenskej pošty.
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom zasiela predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) a dodací list. Predávajúci taktiež posiela spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.7 V prípade  objednávky väčšieho objemu tovaru sa môže stať, že na sklade je ho nedostatok , tak objednaný tovar bude zasielaný kupujúcemu postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné bude účtované ako za jeden balík.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, nepoškodený,nepoužitý, kompletný (vrátane príslušenstva a dokumentácie) a priloženého dokladu o kúpe.
7.2.1. Predávajúci nie je povinný prevziať od kupujúceho predávaný tovar a vrátiť mu finančné prostriedky vynaložené na kúpu tovaru, ak bol tento tovar prispôsobený individuálnym podmienkam kupujúceho (tzn. individuálna výroba, výroba na mieru, úprava podľa požiadaviek). 
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky – vyplniť a odoslať predávajúcemu Formulár na odstúpenie od zmluvy (uviesť číslo objednávky, alebo číslo faktúry, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí),
b) zaslať tovar späť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr do15-tich dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru celú zaplatenú cenu za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od Zmluvy (vybavenej objednávky) a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
7.6.  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa ustanovení uvedených v §7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení, v zmysle:
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Určitý druh tovaru nie je tiež možné vrátiť alebo vymeniť z hygienických a zdravotných dôvodov – spodné prádlo, kompresné pančuchy, ponožky, korektory na nohy, ochranné rúška, chrirurgické masky, ochranné pomôcky triedy I,II,III – respirátory.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je  24 mesiacov. Na uplatnenie reklamácie  postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis dôvodu reklamácie.
8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr predávajúceho informovať e-mailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Vyplniť reklamačný formulár a poslať produkt späť na adresu predávajúceho.

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

9.1 Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

9.2 Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.
9.3 Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

 • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
 • pracovno– právneho charakteru,
 • súvisiace so službami všeobecného záujmu
 • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
 • finančné služby.

9.4 Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
9.5 Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
9.6 Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
9.7 Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.
9.8 Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude
domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

10.1 Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.2 Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke www.vasabarlicka.sk v časti Zásady spracovania osobných údajov.

10.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na dobu desiatich rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu poštou alebo e-mailom. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Zákazník má podľa vyššie uvedených zákov, v súvislosti so spracovaním osobných údajov, právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e); pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči: 
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Internetový predaj zdravotníckych pomôcok je definovaný ako predaj zdravotníckych pomôcok na základe elektronickej objednávky prostredníctvom webstránky verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok. Výdaj môžu realizovať len slovenské či zahraničné
lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok, ktoré sú držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Zákaz internetového predaja sa vzťahuje na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, zdravotnícke pomôcky III. skupiny a implantovateľné a invazívne zdravotnícke pomôcky na dlhodobé používanie skupín IIa. a IIb.
11.2 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Slovenská obchodná inšpekcia.
11.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä: zákon č. 40/1964Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa, zákon č. 372/1991 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 128/2002 Zb. O Štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákon č. 108/2000 Zb. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
11.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť  a účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy.
11.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu  všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny je splnená ich umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
11.6 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Banskej Bystrici dňa 05.05.2023