Ochrana osobných údajov - Eshop

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach https://vasabarlicka.sk/.

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom, v ktorom sú spracúvané vaše osobné údaje je:
Zdravotnícke potreby BARLIČKA s.r.o., Dolná Lehota 76, 976 98 Dolná Lehota,
IČO: 55 239 455 (ďalej len BARLIČKA), email: barlicka@vasabarlicka.sk,
tel.: +421 940 777 099

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: barlicka@vasabarlicka.sk, telefonicky na: +421 940 777 099 alebo poštou na adresu BARLIČKA.

Komu sú naše služby určené:

Nákup v našom e-shope, registrácia v e-shope a prípadné zasielanie newsletterov sú určené osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Fakturačné/dodacie údaje/registračné údaje: Meno, priezvisko, oslovenie, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, adresa doručenia, požívateľské meno.
Údaje o nákupoch, prihláseniach: Údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky, číslo účtu, údaje o platbách kartou (iba posledné 4 čísla platobnej karty), IP adresa a webový prehliadač zariadenia, dátum a čas registrácie.
Ak dokončíte nákup bez registrácie nebudeme spracúvať vaše používateľské meno, dátum a čas registrácie. Nebudete si však v takom prípade overiť na e-shope stav vybavenia vašej objednávky.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Elektronický obchod: Spracúvame vaše Fakturačné/dodacie údaje a údaje o nákupoch na účely spracovania objednávok a faktúr, spracovania platieb za objednaný tovar, poskytnutia informácií o stave objednávky, doručenia objednaného tovaru. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy.
Registrácia: Ak pri dokončení objednávky – fakturačné údaje zakliknete políčko „s registráciou“ alebo sa zaregistrujete bez nákupu budeme spracúvať vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy registrovaných užívateľov. Osobné údaje na účely registráciev e-shope BARLIČKA spracúvame na základe vášho súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.
Marketing: Ak pri dokončení objednávky zakliknete políčko „Prajem si odoberať novinky (newsletter)“ budeme Vám zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách emailom, poštou alebo SMS správou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme v databáze registrovaných užívateľov uchovávať po dobu 3 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Ak ste nám poskytli súhlas na zasielanie marketingových informácií budeme vaše osobné údaje uchovávať 3 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Účtovné doklady spojené s vybavením objednávky musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu objednávku vybaviť. Poskytnutie osobných údajov na účely registrácie v e-shope BARLIČKA a na účely marketingu je dobrovoľné.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov: Daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.
SprostredkovateliaSpracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.
Našimi sprostredkovateľmi sú:

  • Poskytovatelia IT služieb
  • Marketingové agentúry
  • Poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Aké máte práva?

Právo na odvolanie súhlasu
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na zasielanie marketingových informácií a súhlas s registráciou v e-shope BARLIČKA môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu BARLIČKA, na našom webe www.vasabarlicka.sk/kontakt/, elektronicky na emailovú adresu barlicka@vasabarlicka.sk. Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej informácii, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.
Právo na prístup k vašim osobným údajom
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.
Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.
Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.
Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na základe žiadosti o blokovanie vašich osobných údajov.
Právo na prenos vašich osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti získať vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.
Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu BARLIČKA, na našom webe www.vasabarlicka.sk/kontakt/ alebo elektronicky na emailovú adresu barlicka@vasabarlicka.sk.
Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Platné od 1. 5. 2023